VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW SPÓŁKA Z.O.O. OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE


VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 340154240 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie ofert zgodnie z załączonym zapytaniem  ofertowym.Przedmiotem zamówienia jest ,, Opracowanie szczepionki na bazie grzybów endomikoryzowych oraz zbadanie jej wpływu na poprawę wzrostu i odporności roślin trawiastych ’’. Projekt realizowany jest w ramach w ramach poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka