Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu usług świadczonych drogą elektroniczną.


1.        Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.        Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

2.        Klient - osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową.

3.        Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4.        Konto (Konto Klienta) - podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. kontrolować stan złożonych przez niego Zamówień oraz dokonać zmian adresu email i hasła służących do logowania się w systemie sklepu internetowego.

5.        Login Klienta (Login) - ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

6.        Regulamin - niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży przy wykorzystaniu usług świadczonych drogą elektroniczną.

7.        Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta Klienta dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu.

8.        Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).

9.        Sklep Internetowy Vitroflora - serwis internetowy dostępny pod adresem www.vitroflora.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty.

10.     Strona - Usługodawca i Klient.

11.     Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony Sklepu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego "linku" do innej strony internetowej.

12.     Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

13.     Produkt - Towary prezentowane w Sklepie Internetowym.

14.     Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

15.     Usługa (Usługi) - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www..vitroflora.pl

16.     Sprzedawca (Usługodawca) - przedsiębiorca oznaczony w treści 14.1. Regulaminu, prowadzący sklep internetowy Vitroflora, prowadzący sprzedaż Produktów w ilości hurtowej.

17.     Zakład Sprzedawcy – zakład produkcyjny mieszczący się w Trzęsaczu 25, 86-022 Dobrcz.

18.     Oferta krótkoterminowa KupTeraz – oferta wyprzedażowa skierowana do stałych Klientów.

19.     Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktu.


2.        Postanowienia ogólne

1.        Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę sprzedaży przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem www.vitroflora.pl oraz korzystania przez Klienta z oferowanych za jego pośrednictwem produktów oraz usług.

2.        W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zmianami).

3.        Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

3.1.   umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz

3.2.   udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.

4.        Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5.        Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Sklepu Internetowego, w tym usług świadczonych przez Usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.

6.        Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta oraz w celu:

6.1.   utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać Hasła,

6.2.   dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz

6.3.   tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu. 

7.        Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.

8.        Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.vitroflora.pl oraz sporządzić jego wydruk.

9.        Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


3.        Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.        W ramach serwisu www.vitroflora.pl Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.        Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.        Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

4.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

5.        Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.

6.        Klient zobowiązany jest w szczególności do:

6.1.   korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

6.2.   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta

6.3.   korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

6.4.   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

6.5.   korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

6.6.   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

7.        Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego zamówienia.

8.        Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego lub również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego , ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

8.1.   podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

8.2.   dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,

8.3.   dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa

albo

8.4.   narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nie odbieranie

9.        Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego na podstawie postanowień powyższego ustępu Regulaminu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.


4.        Składanie zamówień

1.        Klient może Kupić wybrane Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.        W przypadku zawarcia umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową www.vitroflora.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, terminu realizacji zamówienia określonego w tygodniach, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

3.        Zamówienia można składać także w formie pisemnej, telefonicznej, faxem, e-mailem na adres mailowy wskazany na stronie internetowej www.vitroflora.pl. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie (listownie lub faxem lub e-mailem). Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia przez telefon. Zamówienie realizowane jest na adres siedziby osoby prawnej lub osoby fizycznej.

4.        Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

5.        Po złożeniu Zamówienia, Klient - w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

5.1.   e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu,

5.2.   e-mail o tytule "Zamówienie nr XXXXXX/YYYY - potwierdzenie realizacji" potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Zamówienie może zostać anulowane.

6.        Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia otrzymanego potwierdzenia, czyli jego zgodności z zamówieniem w zakresie asortymentu i ilości oraz terminu i warunków jego realizacji. W przypadku braku uwag zgłoszonych w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, potwierdzenie jest uznawane jako wiążące dla obu stron. Ostateczna data odbioru/dostawy uzgodniona jest przez Sprzedawcę w tygodniu poprzedzającym realizację. Przy zamówieniach krótkoterminowych dostawa lub odbiór towaru udokumentowany rachunkiem traktowany jest, jako potwierdzenie dokonanego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzone zamówienia.

7.        Klient zobowiązany jest po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia do wpłacenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia (na konto Sprzedawcy lub przekazem pocztowym na jego adres). Jeżeli klient nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje obawa, że Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

8.        Przy umowach z Klientem warunkiem zachowania cen wynikających z oferty specjalnej lub promocyjnej jest terminowa i pełna wpłata wymaganej zaliczki.

9.        Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania przedpłaty bądź obciążenia Klienta rachunkiem za poniesione straty w wysokości uzależnionej od terminu anulowania zamówienia:

               - 50% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie zamówienia nastąpi do 8 tygodni przed terminem realizacji,

               -100% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie nastąpi do 4 tygodni przed terminem odbioru.

10.     Krótkoterminowe zamówienia tj. składane 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego, z zachowaniem proporcji i ilości odmian.

11.     Jeżeli Klient wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę w tej samej cenie.

12.     Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści 4.4.2. powyżej. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

13.     Ceny Produktów są cenami netto z licencją w gospodarstwie Usługodawcy i nie obejmują kosztów transportu. Ceny promocyjne dla Klientów są ważne wyłącznie przy zachowaniu proponowanych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności wypisanych na fakturze spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Klient ma możliwość uiszczenia ceny poprzez płatność gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia. Płatność może być dokonana również po uzgodnieniu ze Sprzedawcą z odroczonym terminem płatności.

14.     W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana w terminie określonym w zamówieniu.

15.     Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład Sprzedawcy 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

16.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

17.     Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i nie później niż 5 tygodni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a Klient może zostać obciążony całą wartością zamówionego Towaru.

18.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie oferty krótkoterminowej KupTeraz bez podania przyczyny.

19.      Dostawy realizuje się z zakładu sprzedawcy własnym środkiem transportu klienta, firmowym samochodem sprzedawcy, firmą kurierską lub pocztą. Koszty dostawy obciążają klienta. Sprzedawca realizuje dostawę w sposób wskazany przez Klienta i za jego wyraźną zgodą. Za szkody wynikłe z winy przewożącego (poza transportem własnym sprzedawcy) oraz za jakość wykonanych usług transportowych, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do firmy kurierskiej wykonującej usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

20.     Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie sieci ogrzewania i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od sprzedającego np.: strajki, zwalniają sprzedawcę w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy.

21.     W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, NIP-u, numeru rachunku bankowego lub innych danych wskazanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

22.     W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.


5.        Reklamacje Klientów

1.        Reklamacje dotyczące transportu, wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze sadzonek nieukorzenionych i do 2 dni przy sadzonkach ukorzenionych, pisemnie, faxem lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu trzech dni na piśmie.

2.        Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje.

3.        Sprzedawca nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru.

4.        Reklamacje przesyłek kurierskich:

4.1.   Od chwili odebrania przesyłki od Sprzedawcy, przez cały czas transportu podmiotem odpowiedzialnym za stan przesyłki jest przewoźnik. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłek dostarczonych do Klienta.

4.2.   W przypadku niezadowalającego stanu przesyłki podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest protokół szkody sporządzony w obecności przewoźnika oraz Klienta i podpisanego przez obie strony.

4.3.   Sprzedawca może wystąpić w imieniu Klienta przeciwko przewoźnikowi i pośredniczyć w postępowaniu reklamacyjnym. Warunkiem jest poprawnie sporządzony protokół szkody. Sprzedawca rozlicza szkodę z Klientem po wypłaceniu odszkodowania przez firmę kurierską.


6.        Odpowiedzialność

1.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2.        Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze Sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem

3.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

3.1.   utratę przez Klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

3.2.   skutki korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

3.3.   szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

3.4.   treść wszelkich wypowiedzi Klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

3.5.   za treść reklam zamieszczanych w Sklepie przez podmioty trzecie.

4.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Sklepu z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.

5.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedza Usługodawcy, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonania i skutki.


7.        Odmiany chronione

1.        Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie tj. są wpisane lub zgłoszone do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa prowadzonej przez COBORU w Słupi Wielkiej k. Poznania oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie sprzedane. Dalsze rozmnażanie zakupionych roślin jest zabronione.

2.        Uprawiający ma obowiązek umieszczania otrzymanych od dostawcy etykiet w przeznaczonym do sprzedaży produkcie finalnym.

3.        Uprawiający zezwala Sprzedawcy lub przedstawicielowi hodowcy do przeprowadzenia lustracji uprawy w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

4.        W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.


8.        Własność

1.        Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uregulowania faktury, realizacji czeku lub weksla. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Sprzedawca może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony towar, celem jego dalszej odsprzedaży.


9.        Spory

1.        Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane właściwemu sądowi w Toruniu.


10. Polityka Prywatności

1.        Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o., jako Usługodawca -Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt. 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

2.         Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klienta jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.

3.        W przypadku rejestracji Klienta korzystającego z Serwisu w celu rejestracji wymaganymi danymi są: nazwa, pod którą podmiot ten zamierza występować w Serwisie oraz hasła, a także : imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, firma w przypadku osoby prawnej, osoby fizycznej oraz jednostki organizacyjnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,  adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, numer NIP, numer KRS w przypadku podmiotu podlegającym rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

4.        Administrator zapewnia Klientom w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Klient ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email: info@vitroflora.pl stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeżeli ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora, naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

5.        Dane podawane przez Klienta są zbierane i wykorzystywane do realizacji zamówień, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Serwisu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży w ramach Serwisu.

6.    Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.


11. Newsletter

1.        Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Serwisu. Jest on wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

2.        Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Serwis korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

3.         Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.


12.     Postanowienia końcowe

1.        Usługodawcą (Sprzedawcą) jest spółka pod firmą Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o.  z siedzibą w Trzęsaczu Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253008, o numerze NIP 554-26-84-776, o numerze REGON 340154240, z kapitałem udziałowym wniesionym w całości w wysokości 140 000, 00 zł

2.        Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3.        Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).

4.        Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientowi, Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka