POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://vitroflora.pl. jest Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o. z siedzibą w Trzęsaczu, Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000253008 posiadająca NIP: 5542684776, REGON: 34015424 o kapitale zakładowym: 220 000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), adres poczty elektronicznej: marketing@vitroflora.com.pl będąca jednocześnie Usługodawcą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwana dale „Administratorem”.
  2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adres: marketing@vitroflora.com.pl
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018, poz. 1000), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (zwane dalej „RODO”) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem,
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

  1. Państwa dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, nazwa gospodarstwa, adres, numery rejestracyjne NIP, REGON, KRS) jak i kontaktowych (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są w dwóch celach:
   1. dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda;
  2. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
  3. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 3. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

  1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.
   • w zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
   • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone żądanie;
   • w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
   • w zakresie realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – do czasu realizacji tych celów.
 4. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  1. Odbiorcami twoich danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Twoich danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  2. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działających z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się przedstawiciele handlowi, podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności informatycznej, prawnej, ubezpieczeniowej, marketingowej, licencyjnej.
 5. TWOJE PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Masz prawo:
  • żądać dostępu do swoich danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
  • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonana na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w RP jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 6. PLIKI "COOKIES"

  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje sesyjne „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

termin odbioru:

-+
Przejdź do koszyka