I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via de website http://vitroflora.pl zijn verzameld, is Vitroflora Grupa Producentów sp. z o.o. odpowiedzialnością (BV), met hoofdkantoor in Trzęsacz, Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz, ingeschreven in het register van ondernemers dat wordt bijgehouden door de arrondissementsrechtbank in Bydgoszcz, XIIIe economische afdeling van het nationale register van rechtbanken, onder nr. KRS 0000253008, houder van het fiscaal identificatienummer (NIP): 5542684776, en het statistieknummer (REGON): 34015424, houder van een aandelenkapitaal van 220.000,00 PLN (tweehonderdtwintigduizend PLN), e-mailadres: marketing@vitroflora.com.pl, die tevens de dienstverlener is in de zin van de Wet op de verlening van elektronische diensten, hierna te noemen: "de Dienstverlener".

2. In geval van vragen of om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via marketing@vitroflora.com.pl.

3. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet van 29 augustus 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Staatsblad 2016, item 922), op basis van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/96/EG en in overeenstemming met de Wet op de elektronische dienstverlening van 18 juli 2002 (Staatsblad nr. 144, item 1204 zoals gewijzigd).

4. Wij besteden veel zorg aan de bescherming van de belangen van de betrokkenen. De verantwoordelijke voor de verwerking zorgt ervoor dat de verzamelde gegevens:

- rechtmatig worden verwerkt;

- voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de beoogde doeleinden;

- relevant en toereikend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, nietr worden bewaard dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.


II. DOEL EN REIKWIJDTE VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN RECHTSGRONDSLAG VAN DEZE ACTIE

1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor twee doeleinden:- Om de Overeenkomst uit te voeren en om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst;

- Om aanbiedingen en andere marketing- en promotionele informatie te sturen op basis van uw toestemming;

2. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor profilering - ze worden niet op geautomatiseerde wijze verwerkt om uw behoeften of uw persoonlijkheidskenmerken te identificeren. Wij verzamelen geen aanvullende informatie over u uit andere bronnen.

3. Wij verkopen noch delen gegevens met andere entiteiten. Uw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte of aan internationale organisaties.


III. OPSLAG EN VERWIJDERING VAN GEGEVENS

1. Uw gegevens worden verwerkt gedurende de periode die nodig is om de in punt II.

- in het kader van de uitvoering van de met de Verwerkingsverantwoordelijke gesloten Overeenkomst - totdat de uitvoering daarvan is voltooid, en daarna gedurende de periode die wettelijk is voorgeschreven of om de afwikkeling van eventuele vorderingen veilig te stellen;

- in het kader van verwerkingen die uitsluitend op basis van uw toestemming worden uitgevoerd - tot de datum van onmiddellijke verwijdering van gegevens, op basis van het door u gedane verzoek;

- in het kader van de nakoming van wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke voor de verwerking - totdat de verantwoordelijke voor de verwerking deze verplichtingen is nagekomen;

- in het kader van de uitvoering van de doeleinden van de legitieme belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden nagestreefd - totdat aan deze doeleinden is voldaan.


IV. ONTVANGERS VAN UW PERSOONSGEGEVENS.

1. De ontvangers van uw gegevens kunnen in het bijzonder zijn: bevoegde werknemers van de Dienstverlener en andere personen die handelen onder het gezag van de Dienstverlener, belastingkantoren, instellingen van arbeidsrecht en sociale zekerheid, alsmede instellingen die krachtens de toepasselijke wetgeving gemachtigd zijn uw gegevens te ontvangen.

2. Uw gegevens worden ook doorgegeven aan de entiteiten die door de verantwoordelijke voor de verwerking en de onder hun gezag handelende personen zijn belast met gegevensverwerkingstaken. Deze entiteiten verwerken gegevens op basis van de met de verantwoordelijke voor de verwerking gesloten overeenkomst en uitsluitend in overeenstemming met de instructies van de verantwoordelijke voor de verwerking. Dit zijn met name handelsagenten en entiteiten die diensten verlenen op het gebied van IT, juridische activiteiten, sociale zekerheid, marketing en licenties.


V. UW RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

U hebt het recht om:

- toegang te vragen tot uw gegevens, alsook de rechtzetting ervan, de beperking van hun verwerking of hun verwijdering te eisen;

- te allen tijde de verleende toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, voor zover deze van toepassing is, met dien verstande dat intrekking van de toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de gegevens zolang de toestemming niet is ingetrokken

- een klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan - dat in de Republiek Polen de voorzitter is van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens - indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wettelijke bepalingen, waaronder de GDPR.

 

VI. COOKIE-BESTANDEN

1. De website van de Dienstverlener maakt gebruik van 'cookie'-bestanden. Het niet wijzigen van de browserinstellingen aan de kant van de klant, staat gelijk aan de instemming met het gebruik ervan.

2. Het installeren van cookies is noodzakelijk om de websitediensten naar behoren te kunnen leveren. Cookies bevatten informatie die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website, in het bijzonder voor die waarvoor een autorisatie vereist is.

3. De website maakt gebruik van sessie 'cookie' bestanden, dit zijn tijdelijke bestanden die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker tot het moment dat de Gebruiker uitlogt (de browser afsluit).

4. De Gebruiker heeft het recht om de reikwijdte van de 'cookies' te definiëren door de instellingen van de browser te wijzigen. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en de manieren om "cookies" te beheren is beschikbaar in de software-instellingen (van de webbrowser).

week:

-+
Ga naar de Winkelwagen