Warunki sprzedaży

Poniżej przedstawione warunki sprzedaży i dostawy mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i realizacji. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie również do umów zawieranych poza sklepem internetowym. Oferta przedsiębiorcy skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących zamówień w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przyjęcie poniższych warunków Klient potwierdza podpisem na zamówieniu lub fakturze. 

Zamówienie

1. Zamówienie musi mieć formę pisemną - list, fax, e-mail, składane na stronie internetowej Vitroflory. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie (listownie lub faxem lub e-mailem). Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia przez telefon. Zamówienie realizowane jest na adres zakładu lub osoby fizycznej. Jeżeli adres do korespondencji jest inny prosimy także o jego dokładne podanie.

2. Zamawiający wyraża zgodę bezterminowo, na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb marketingowych firmy Vitroflora, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 oraz akceptuje otrzymywanie informacji i ofert drogą elektroniczną (telefon,e-mail, sms) zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

3. Sprzedający potwierdza pisemne przyjęcie zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia otrzymanego potwierdzenia czyli jego zgodności z zamówieniem w zakresie asortymentu i ilości oraz terminu i warunków jego realizacji. W przypadku braku uwag zgłoszonych w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, potwierdzenie jest uznawane jako wiążące dla obu stron. Ostateczna data odbioru/dostawy uzgodniona jest przez sprzedającego w tygodniu poprzedzającym realizację. Przy zamówieniach krótkoterminowych dostawa lub odbiór towaru udokumentowany rachunkiem traktowany jest, jako potwierdzenie dokonanego zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzone zamówienia.

4. Zamawiający zobowiązany jest po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia do wpłacenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia (na konto sprzedającego lub przekazem pocztowym na jego adres). Jeżeli zamawiający nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że zamawiający nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

5. Warunkiem zachowania cen wynikających z oferty specjalnej lub promocyjnej jest terminowa i pełna wpłata wymaganej zaliczki.

6. Anulowanie złożonego i potwierdzonego zamówienia możliwe jest tylko na drodze wspólnego, dwustronnego uzgodnienia z zastrzeżeniem pkt. 3.

7. Sprzedający uprawniony jest do zatrzymania przedpłaty bądź obciążenia zamawiającego rachunkiem za poniesione straty, w wysokości uzależnionej od terminu anulowania zamówienia:
- 50% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie zmówienia nastąpi do 8 tygodni przed terminem realizacji
- 100% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie nastąpi do 4 tygodni przed terminem odbioru.

8. Jeżeli kupujący wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian sprzedający zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę w tej samej cenie.

9. Krótkoterminowe zamówienia tj. składane 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego, z zachowaniem proporcji i ilości odmian.

10. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład sprzedającego 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie oferty krótkoterminowej KupTeraz bez podania przyczyny.

13. Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze sprzedającym i nie później niż 5 tygodni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a zamawiający może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru.

12. Dostawy realizuje się z zakładu sprzedającego własnym środkiem transportu kupującego, firmowym samochodem sprzedającego, firmą kurierską lub pocztą. Koszty dostawy obciążają kupującego. Sprzedający realizuje dostawę w sposób wskazany przez Kupującego i za jego wyraźną zgodą. Za szkody wynikłe z winy przewożącego (poza transportem własnym sprzedającego) oraz za jakość wykonanych usług transportowych, sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do firmy kurierskiej wykonującej usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

13. Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie sieci ogrzewania i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od sprzedającego np.: strajki, zwalniają sprzedającego w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy.


Cena, warunki płatności, ilości zamawiane

1. Wszystkie proponowane ceny są cenami netto z licencją w gospodarstwie sprzedającego i nie obejmują kosztów transportu. Ceny promocyjne są ważne wyłącznie przy zachowaniu proponowanych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności wypisanych na fakturze spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę wg obowiązujących stawek.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen w zależności od zmiany kursu EURO

3. Ilości zamawiane - wg opakowań zbiorczych (karton, paleta), obowiązujących w systemie sprzedaży Vitroflory.

 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące transportu, wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze sadzonek nieukorzenionych i do 2 dni przy sadzonkach ukorzenionych, pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu trzech dni pisemnie (listownie, faxem lub e-mailem).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność finansową wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione i w terminie (jak wyżej) złożone reklamacje.

3. Sprzedający nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru.

4. Reklamacje przesyłek kurierskich

a) Od chwili odebrania przesyłki od Sprzedającego, przez cały czas transportu podmiotem odpowiedzialnym za stan przesyłki jest wykonująca usługę firma kurierska. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłek kurierskich dostarczonych do Kupującego.

b) W przypadku niezadowalającego stanu przesyłki podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest protokół szkody sporządzony w obecności osoby reprezentującej firmę kurierską oraz Kupującego i podpisany przez obie strony.

c) Reklamacje dotyczące złej jakości usługi spedycji należy kierować bezpośrednio do firmy kurierskiej. (pkt. 12 par. ‚Zamówienia’)

d) Sprzedający może wystąpić w imieniu Kupującego przeciwko firmie kurierskiej i pośredniczyć w regulaminowym postępowaniu reklamacyjnym. Warunkiem jest poprawnie sporządzony protokół szkody (ppkt.b). Sprzedający rozlicza szkodę z Kupującym po wypłaceniu odszkodowania przez firmę kurierską.

 

Odpowiedzialność 

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

 

Odmiany chronione 

1. Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej tj. są wpisane lub zgłoszone do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa prowadzonej przez COBORU w Słupi Wielkiej k/ Poznania oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie sprzedane. Dalsze rozmnażanie zakupionych roślin jest prawnie zabronione.

2. Uprawiający ma obowiązek umieszczania otrzymanych od dostawcy etykiet w przeznaczonym do sprzedaży produkcie finalnym. 

3. Uprawiający zezwala firmie Vitroflora lub przedstawicielowi hodowcy do przeprowadzenia lustracji uprawy w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

4. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

 

Własność 

1. Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu całkowitego uregulowania faktury, realizacji czeku lub weksla. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury sprzedający może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony towar, celem jego dalszej odsprzedaży.

2. Powyższe ustalenia są zobowiązujące dla obu stron. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości ugody właściwym sądem jest Sąd Cywilny w Bydgoszczy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Zmiany cen 

1. Do momentu zakończenia realizacji zamówienia, Vitroflora zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów w przypadku zmian elementów składowych ceny tj. koszty materiałów, etykiety, opakowania, podatki, cło importowe, różnice kursowe, itp., o więcej niż 5% w stosunku do ceny tych składników z dnia potwierdzenia transakcji.