Warunki sprzedaży

Poniżej przedstawione warunki sprzedaży i dostawy, stanowiące wyciąg z regulaminu sprzedaży udostępnionego na stronie internetowej, mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń i realizacji. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie również do umów zawieranych poza sklepem internetowym. Oferta przedsiębiorcy skierowana jest wyłącznie do klientów dokonujących zamówień w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową. Przyjęcie poniższych warunków Klient potwierdza podpisem na zamówieniu lub fakturze.

 

Zamówienie

 

1. Zamówienia można składać w formie pisemnej, telefonicznej, faxem, e-mailem na adres mailowy wskazany na stronie internetowej www.vitroflora.pl, jak również poprzez sklep internetowy vitroflora.pl. Zamówienie dokonane telefonicznie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni pisemnie (listownie lub faxem lub e-mailem). Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia przez telefon. Zamówienie realizowane jest na adres siedziby osoby prawnej lub osoby fizycznej. Jeżeli adres do korespondencji jest inny prosimy także o jego dokładne podanie.

2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia otrzymanego potwierdzenia czyli jego zgodności z zamówieniem w zakresie asortymentu i ilości oraz terminu i warunków jego realizacji. W przypadku braku uwag zgłoszonych w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, potwierdzenie jest uznawane jako wiążące dla obu stron. Ostateczna data odbioru/dostawy uzgodniona jest przez Sprzedawcę w tygodniu poprzedzającym realizację. Przy zamówieniach krótko-terminowych dostawa lub odbiór towaru udokumentowany rachunkiem traktowany jest, jako potwierdzenie dokonanego zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niepotwierdzone zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia do wpłacenia przedpłaty w wysokości 30% wartości zamówienia (na konto Sprzedawcy lub przekazem pocztowym na jego adres). Jeżeli Klient nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań

płatniczych Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia.

4. Warunkiem zachowania cen wynikających z oferty specjalnej lub promocyjnej jest terminowa i pełna wpłata wymaganej zaliczki.

5. Anulowanie złożonego i potwierdzonego zamówienia możliwe jest tylko na drodze wspólnego, dwustronnego uzgodnienia z zastrzeżeniem pkt. 2.

7. Sprzedawca uprawniony jest do zatrzymania przedpłaty bądź obciążenia zamawiającego rachunkiem za poniesione straty, w wysokości uzależnionej od terminu anulowania zamówienia:

- 50% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie zmówienia nastąpi do 8 tygodni przed terminem realizacji

- 100% wartości przedpłaty, jeżeli anulowanie nastąpi do 4 tygodni przed terminem odbioru.

8. Jeżeli Klient wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian Sprzedawca zastrzega sobie prawo, również przy terminowo złożonych zamówieniach, dokonania zmian w zamówieniu na podobną odmianę w tej samej cenie.

9. Krótkoterminowe zamówienia tj. składane 4 tygodnie przed terminem realizacji lub później mogą być zmienione niezależnie od potwierdzenia pisemnego, z zachowaniem proporcji i ilości odmian.

10. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą zakład Sprzedawcy 7 dni przed bądź do 14 dni po potwierdzonym terminie realizacji.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia złożonego na podstawie oferty krótkoterminowej KupTeraz bez podania przyczyny.

13. Zmiany złożonego, potwierdzonego i przekazanego do realizacji zamówienia możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu ze Sprzedawcą i nie później niż 5 tygodni przed terminem realizacji. Późniejsze zmiany mogą zostać nieuwzględnione, a Klient może zostać obciążony całą wartością zamówionego towaru.

14. Dostawy realizuje się z zakładu Sprzedawcy własnym środkiem transportu kupującego, firmowym samochodem Sprzedawcy, firmą kurierską lub pocztą. Koszty dostawy obciążają Klienta. Sprzedawca realizuje dostawę w sposób wskazany przez Klienta i za jego wyraźną zgodą. Za szkody wynikłe z winy przewożącego (poza transportem własnym sprzedającego) oraz za jakość wykonanych usług transportowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do firmy kurierskiej wykonującej usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności kuriera.

15. Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie sieci ogrzewania i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od sprzedającego np.: strajki, zwalniają Sprzedawcę w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy.

 

Cena, warunki płatności, ilości zamawiane

 

1. Ceny Produktów są cenami netto z licencją w gospodarstwie Usługodawcy i nie obejmują kosztów transportu. Ceny promocyjne dla Klientów są ważne wyłącznie przy zachowaniu proponowanych terminów płatności. Niedotrzymanie uzgodnionych terminów płatności wypisanych na fakturze spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę w wysokości czterokrotności czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji cen w zależności od zmiany kursu EURO

3. Ilości zamawiane - wg opakowań zbiorczych (karton, paleta), obowiązujących w systemie sprzedaży Vitroflory.

 

Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące transportu, wielkości, jakości i ilości dostarczonych roślin winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze sadzonek nieukorzenionych i do 2 dni przy sadzonkach ukorzenionych, pisemnie, faxem lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu trzech dni na piśmie lub drogą mailową.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje.

3. Sprzedawca nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze towaru.

4. Reklamacje przesyłek kurierskich:

a)    Od chwili odebrania przesyłki od Sprzedawcy, przez cały czas transportu podmiotem odpowiedzialnym za stan przesyłki jest przewoźnik. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za stan przesyłek dostarczonych do Klienta.

b)    W przypadku niezadowalającego stanu przesyłki podstawa do rozpatrzenia reklamacji jest protokół szkody sporządzony w obecności przewoźnika oraz Klienta i podpisanego przez obie strony.

c)     Sprzedawca może wystąpić w imieniu Klienta przeciwko przewoźnikowi i pośredniczyć w postępowaniu reklamacyjnym. Warunkiem jest poprawnie sporządzony protokół szkody. Sprzedawca rozlicza szkodę z Klientem po wypłaceniu odszkodowania przez firmę kurierską.

 

Odpowiedzialność

 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niego niezależnymi i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

 

Odmiany chronione

 

1. Jeżeli zamówienie obejmuje odmiany podlegające ochronie prawnej tj. są wpisane lub zgłoszone do Księgi Ochrony Wyłącznego Prawa prowadzonej przez COBORU w Słupi Wielkiej k/ Poznania oznacza to, że zakupione sadzonki tych odmian służyć mogą wyłącznie do produkcji roślin handlowych i jako takie sprzedane. Dalsze rozmnażanie zakupionych roślin jest prawnie zabronione.

2. Uprawiający ma obowiązek umieszczania otrzymanych od dostawcy etykiet w przeznaczonym do sprzedaży produkcie finalnym.

3. Uprawiający zezwala Sprzedawcy lub przedstawicielowi hodowcy do przeprowadzenia lustracji uprawy w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

4. W przypadku znalezienia w uprawie roślin zmutowanych (sportów) uprawiający pozostaje ich właścicielem jednak zobowiązany jest poinformować o tym fakcie właściciela odmiany wyjściowej lub jego pełnomocnika. Ten natomiast zobowiązany jest osobiście lub przez wyznaczoną osobę trzecią dokonać oględzin w zakładzie produkującego i zabezpieczyć materiał do ewentualnych doświadczeń.

 

Własność

 

1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu całkowitego uregulowania faktury, realizacji czeku lub weksla. To zastrzeżenie odnosi się również do roślin zaawansowanych we wzroście. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Sprzedawca może według własnego wyboru wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony towar, celem jego dalszej odsprzedaży.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje poddane właściwemu sądowi w Toruniu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.