Celosia - celozja

Показване / скриване на описание
• листа продълговати до яйцевидни или ланцетни  
• цветовете са събрани в гъсти съцветия 

Група

Wzrost

Изглед